گواهینامه ها

دریافت گواهینامه پایان دوره

گواهینامه در پایان دوره

image

گواهی میشود که شیما فراهانی با موفقیت دوره بازاریابی حرفه ای بیمه دروس.

وحید رضا رحمانی

زیر نظر مربی گرامی

شماره گواهینامه: Joomshaper839342

تاریخ صدور: 07 ارديبهشت 1396

عنوان دوره

قوانین بیمه

نام دوره

بازاریابی حرفه ای بیمه