گواهینامه ها

دریافت گواهینامه پایان دوره

گواهینامه در پایان دوره

image

گواهی میشود که امیرحسین سیه جانی با موفقیت دوره اصول بازاریابی بیمه دروس.

وحید رضا رحمانی

زیر نظر مربی گرامی

شماره گواهینامه: Joomshaper839349

تاریخ صدور: 01 ارديبهشت 1396

عنوان دوره

بازاریابی بیمه

نام دوره

اصول بازاریابی بیمه